سخنان نغز و داستان های کوتاه

گفتار افلاطون

 • لذتی که از علم حاصل می شود، بی آلایش است.
 • سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد است.
 • آنچه وعده کردی وفا کن تا حائز دو فضیلت گردید: جود و صدق
 • زندگی بی عشق محال است. برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی است.
 • در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر، مغلوب تدبیر شده است.
 • اگر روزگاری، شان و مقامت پایین آمد، نا امید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید
 • سرعت و تندی کار را مجوی بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن، زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی، بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.
 • نادانی هر کس به دو چیز دانسته شود:
  خبر دهد و بگوید چیزی را که از او نپرسیده اند،
  سخن گفتن زیادتر از حد ضرورت.
 • هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد.
 • از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، پرهیز نما.
 • به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است، زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است.
 • عالی تر و معقول تر از تریبیت، فنی نیست.
 • فقط عدالت است که می تواند موجب خوشبختی شود.
 • زمان ناخوشی را به حساب عمر شمارید.
 • محبت را فراموش نکنید و آن را نا چیز مشمارید.
 • امتحان کنید مرد را به فعل او، نه به قول او.
 • دروغگو از دروغگوی دیگر در حذر است.
 • اگر بخواهی طبع کسی را بشناسی با او مشورت کن تا به عدل و جور و شر او واقف گردی.
 • رقت به سه کس واجب است:
  1- عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد
  2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد
  3- کریمی که محتاج لئیمی باشد.
 • بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد تازه ای است که انسان برای از پا درآودن و نابود ساختن خود بر سایر دردهای خویش می افزاید.
 • راستی و سقراط هر دو دوستان فن می باشند، لیکن آنگاه که این هر دو به ستیز هم برخیزند، پیروی کردن راستی سزاوارتر است.
 • به عقیده من تنها فکری که شایسته است ذهن انسان را نگران بدارد، آینده ی فرزندان اوست و اندیشه به این موضوع که چه کار کند تا فرزندان خوشبخت شوند.
 • زیان رساننده تو معاشرت سه کس است:
  1- آنکه تو را به طرب بدارد
  2- آنکه به فریب مغرورت کند
  3- آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد
 • هر چه را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.
 • سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم مطابق نباشد، توقع مدار که آن تاثیر کند.
 • به اظهار نیاز حاجتمند منتظر مباش، بلکه شایسته است که پیش از سوال کار او را انجام دهی و با همت خود نیازمندی او را رفع کنی.
 • فضایل اخلاقی نه به امید مکافات و نه از ترس مجازات، بلکه برای خاطر صحت و جمال روح باید اکتساب شود.
 • سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد آورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.
 • با دوست چنان رفتار کن که هیچ وقت به حاکم محتاج نشوی
  و با دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید، ظفر تو را باشد.
 • در آیینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری، کاری مناسب جمالت انجام ده،اگر قیافه ات نامتناسب است، زشتی کردار را به زشتی صورت میفزا.
 • از افلاطون پرسدند به چه وسیله می توان از دشمن انتقام گرفت؟
  گفت: به فضل و کرم.
 • تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه های یک ترازو قرار گرفته باشند، یکی نمی تواند بالا برود هرگاه دیگری پایین نرود
 • حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می کند و هرگز به آنان مجال نمی دهد که حتی لحظه ای درباره چیزی جز اموال خویش بیندیشند.
 • آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا بر می دارند.
 • دشمنان من سه قسم اند: گروهی قوی تر، جماعتی هم وزن، و دسته ای ضعیف تر.طرفیت با گروه اول موجب نابودی است. با جماعت دوم تا جان دارم می جنگم اما گروه سوم را اگرچه با التماس باشد رام خواهم ساخت، چرا که طرفیت با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می کاهد و شخص را ناچیز می کند.
 • به دیدن کسی که با تو سر سنگین است نرو، با کسی که سخنت را تکذیب می کند گفتگو مکن، برای کسی که گوش ندهد حرف نزن.
 • نغمه و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود، می تواندزیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند.
 • کاملترین نوع بی عدالتی آنست که عادل به نظر برسیم، در حالیکه عادل نیستیم.
 • نیرومندترین مردم آن است که خشم خود نگه دارد.
 • در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان، محبت است.
 • زینت انسان سه چیز است: 1- علم 2- محبت 3- آزادی
 • عوام، ثروتمند را محترم می دارند و خواص، دانشمندان را.
 • کسی که دروغ می گوید برای نفع غیر، دنی تر از کذاب است.
 • تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند.
 • هیچ کوچک را حقیر مشمارید، باشد که از شما فزونی یابد.
 • مقصد آخرین مکارم اخلاقی، تولید مردان کامل است در حکومت.
 • علاقه ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.
 • عشق تنها بیماری است که بیمار از آن لذت می برد.
 • کم روئی برای نیازمندان سودمند نیست.
 • خردمنترین مردم، قدرتمندترین هستند.
 • جان را فدای یاران موفق کنید.
 • به ضرورت آمدم در این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت میروم.


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 22:23  توسط   |